Ypsilon landelijk

Landelijke Vereniging MIND Ypsilon

In Zeeland zijn twee regio-afdelingen actief, afdeling Boven de Westerschelde en afdeling Zeeuws Vlaanderen. Deze afdelingen zijn onderdeel van de landelijke Vereniging MIND Ypsilon een vereniging van familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. MIND Ypsilon is in heel Nederland in 43 regio’s actief.

Ypsilon is opgericht door en voor familieleden van mensen met psychosegevoeligheid. Zij is partij in de zorg voor de patiënt, indien deze zelf niet voldoende voor zijn eigen belangen op kan komen. Daarnaast heeft de familie, inclusief partners en andere naasten, behoefte aan ondersteuning voor zichzelf bij het verwerken van en omgaan met de ziek(t)e.

Eigen kracht
MIND Ypsilon streeft ernaar de patiënt en diens familie sterk, weerbaar en zelfbewust te maken. Voor de familie ligt de nadruk op het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven en het stellen van grenzen. Dat werkt bevrijdend voor henzelf, maar kan ook een positief effect hebben op het zieke familielid. Het belang van patiënt en familie bepaalt de te bieden zorg. Beiden hebben recht op een respectvolle benadering. Bij  het ontbreken van ziekte-inzicht vraagt dat van de hulpverlening een extra inspanning. Niet elke patiënt vraagt om de zorg die hij nodig heeft.

Eigen expertise
Elk familielid beschikt over informatie die in de eerste plaats waardevol kan zijn voor de behandeling van de eigen patiënt. Door hun kennis en ervaringen te delen, zijn familieleden ook elkaar tot steun. Door deze kennis en ervaringen te bundelen en ook naar buiten uit te dragen, levert de vereniging een essentiële bijdrage aan de zorg voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid.

Triademodel
De vereniging werkt vanuit het besef dat patiënt, hulpverlener en familie alleen samen in staat zijn de beste zorg te bieden. Leren van elkaar De zorg voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid is erbij gebaat als iedereen optimaal van elkaars kennis profiteert. Dat gebeurt nog te weinig, zowel binnen de eigen groep als tussen de drie partijen onderling. Ypsilon ziet het als haar taak om uitwisseling te bevorderen.

MIND
De vereniging Ypsilon gaat verder onder de naam MIND Ypsilon. Daarmee is Ypsilon de eerste landelijke lidorganisatie van het Landelijk Platform Psychische Gezondheid die deze keuze maakt. De ledenraad van Ypsilon nam het besluit tot naamswijziging enkele maanden geleden omdat ze verwacht dat het voor Ypsilon, en voor haar leden, voordeel oplevert. MIND heeft, zeker op de langere termijn, een grotere naamsbekendheid en een veel groter bereik, verwacht de ledenraad. Daarmee bereiken we een veel grotere groep mensen die Ypsilon hard nodig hebben, maar die ons nu niet weten te vinden. Daarnaast kunnen we als MIND een grotere vuist maken. Naar overheid en gemeenten, de politiek, zorgverzekeraars en hulpverlening.

Doel van regio-afdelingen Zeeland
De afdelingen stellen zich ten doel, haar leden te informeren, te ondersteunen en zo nodig te vertegenwoordigen middels:

  • Het organiseren van contactavonden en andere, regionale bijeenkomsten;
  • De directe en indirecte belangenbehartiging in en buiten de vereniging;
  • Het opbouwen en onderhouden van samenwerkingsverbanden met andere regionale partijen binnen de regio, voor zover van belang voor de leden en in het kader van het vastgestelde beleid van de vereniging Ypsilon

 

Print Friendly, PDF & Email